Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí

Is réimse tosaíochta don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é seachadadh seirbhíse ardchaighdeáin éifeachtaí do chustaiméirí agus is cuid lárnach é dár Ráiteas Straitéise foriomlán agus straitéisí na Rannán aonair laistigh den Roinn.

Is í aidhm an Plean Gnímh seo do Chustaiméirí 2014-2016, agus don Chairt Chustaiméára atá ag dul leis, a leagan amach i dtéarmaí atá soiléir agus gan débhrí, an chaoi a bhfuil sé i gceist agann a chinntiú gur féidir linn leanúint orainn ag soláthar an leibhéal seirbhíse is airde agus is féidir dár gcustaiméirí uile thar an tréimhse 2014 – 2016.  Déanann sé cur síos ar ár dtiomantas do sholáthar agus do sheachadadh seirbhíse do chustaiméirí agus ar an gcaoi a ndéanfar ár bhfeidhmíócht ina leith seo a thomhas agus a mheasúnú, á chinntiú go bhfuil an Roinn éifeachtach agus aghaidh á tabhairt aici ar a misean chun fónamh d’ár dtír, dá pobal, agus don Rialtas, trí chaiteachas poiblí spriocdhírithe agus dea-bhainistithe a sheachadadh, a chuirfear ar fáil ag seirbhísí poiblí nuachóirithe, a bheidh éifeachtach agus freagrach.

Nósanna Imeachta Gearán do Chustaiméirí

Má bhíonn tú míshásta leis an tseirbhís atá faighte agat agus mura féidir an saincheist a shocrú chun do shástachta leis an mball foirne nó leis an rannóg a raibh tú ag plé leo, féadfaidh tú gearán foirmiúil a dhéanamh leis an oifigeach Seirbhíse Custaiméara Ardchaighdeáin (féach na sonraí teagmhála thíos).

Déileálfaidh an t-oifigeach Seirbhíse Custaiméara Ardchaighdeáin le do ghearán go cóir, go ceart agus go neamhchlaon. Tá an rogha ag custaiméirí nach mbíonn sásta le toradh fiosraithe ag an Oifigeach Seirbhíse Custaiméara achomharc a dhéanamh le hoifigeach sinsearach.

Má bhíonn an cheist fós gan réiteach tá an ceart agat tuilleadh achomhairc a dhéanamh le hOifig an Ombudsman.

Plean Gnímh do Chustaiméirí 2014-2016

Cairt Chustaiméara 2014-2016

Nósanna Imeachta Gearán do Chustaiméirí 2014 – 2016