Project Ireland 2040 has two components:

  1. The National Development Plan 2018-2027 (see below)
  2. The National Planning Framework

An Plean Forbartha Náisiúnta 2018—2027

Leagtar amach sa Phlean Forbartha Náisiúnta na tosaíochtaí infheistíochta a bheidh mar bhonn taca le feidhmiú rathúil an Chreata Náisiúnta Pleanála (NPF) nua. Beidh sé seo mar threoir do chinntí pleanála agus infheistíochta náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla in Éirinn sna fiche bliain atá amach romhainn.

Léirítear tiomantas an Rialtais sa Phlean Forbartha Náisiúnta ó thaobh freastal ar riachtanais bonneagair agus infheistíochta na hÉireann sna deich mbliana atá amach romhainn, trí infheistíocht iomlán measta de €116 billiún thar an tréimhse seo. Ciallaíonn sé seo tiomantas acmhainní atá thar a bheith suntasach agus táthar ag súil go gcuirfidh sé seo Éire níos gaire d’uachtar an tábla sraithe idirnáisiúnta ó thaobh infheistíocht phoiblí.

Cinnteoidh an leibhéal caiteachais chaipitiúil seo cothabháil agus cruthú fostaíochta leanúnach i gcomhar le forbairt réigiúnach cuí. Tabharfaidh sé soiléireacht freisin chun na hearnála tógála, ag tabhairt deis don tionscail an cumas agus an acmhainn a sholáthar atá riachtanach le seachadadh a dhéanamh ar phleananna infheistíochta fadtéarmacha an Rialtais.
Léirítear sa Phlean Forbartha Náisiúnta freisin an tiomantas i leith athchóiriú a dhéanamh ar an mbealach ina mbeartaítear agus a ndéantar seachadadh ar infheistíocht phoiblí. Bainfear é sin amach tríd aistriú deimhneach i dtreo pleananna infheistíochta réigiúnacha comhtháite, comhordú níos láidre ar straitéisí earnála agus roghnú agus breithmheas níos déine tionscadail le luach ar airgead a bhaint amach. Tá samhail maoinithe nua d’infheistíocht phoiblí atá maoinithe ón Státchiste á chur i bhfeidhm ar mhaithe lena chinntiú go bhfuil acmhainní á leithdháileadh ar thionscadail agus ar chlár a fhreastalaíonn ar thosaíochtaí an NPF.

Féach anseo an Plan Forbartha Náisiúnta 2018-2027

Tionscadal Infheistíocht agus Rianaire na gClár

Foilsíodh an leagan tosaigh den ‘Rianú Caipitil’, I bhFómhar na bliana 2017. Thug an leagan sin fáisnéis bunúsach ar phríomhthionscadail agus ar chláir infheistíochta arna maoiniú ag an Státchiste faoin bPlean Caipitil a foilsíodh i 2015; thart ar 116 tionscadail agus cláranna. Léiríonn an leagan feabhsaithe i Meán Fómhair 2018 liosta níos leathaine agus níos fearr den infeistíocht meán tearma atá le soláthar faoin NDP.
Tá an Rianaire ar fáil anseo.

Fianaise

Build

The report is the first in a series of outputs from the Construction Sector Group which was established by Government in recognition of the fact that a modern, innovative and resilient construction sector is central to delivering on Project Ireland 2040 and to ensuring maximum value for money.

Build Construction Sector Performance and Prospects 2019