Please see here for guidelines on public consultations for public sector bodies.

Open

Draft End-term Self-Assessment Report on Ireland’s Open Government Partnership National Action Plan 2016-2018

Closed

Athbhreithniú ar Scéim Teanga don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe: Tá sé i gceist ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe uasdátú ar a Scéim Teanga de réir Alt 11 d’Alt na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla infhaighteacht níos fearr agus caighdeán níos airde sheirbhísí trí mheán na Gaeilge a chinntiú.
Tá aighneachtaí á lorg ó pháirtithe leasmhara ar mhaithe le scéim athbhreithnithe a chur le chéile. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (ca 8 leathanach).

Is ceart aighneachtaí a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: eolas@dper.ie nó chuig Scéim Teanga, c/o Oifig Chorporáideach, Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean Uachtarach, BÁC 2.

Is é Aoine 14ú Nollaig an dáta deiridh iontrála. Tá eolas mar gheall ar an acht ar fáil ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Valuing Greenhouse Gas Emissions in the Public Spending Code

Consultation on the Department’s Review of the Protected Disclosures Act.

Consultation on the Government’s third phase of Public Service Reform: Our Public Service 2020 – Development and Innovation Framework.

Open Government Partnership National Action Plan 2016-2018

Regulation of Lobbying Act

Data-Sharing and Governance Bill 2014